วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

รายงานพิเศษ : ครบรอบ 128 ปี 'วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563' มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

 22 ส.ค. 2563 06:55 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2563ซึ่งวันที่ 10 สิงหาคม ในปีนี้ ครบรอบ128 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไปเพื่อเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงทำหน้าที่เคียงข้างลูกบ้านของตัวเองเสมอมา และสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 มีทั้งสิ้น261 คน แยกเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม128 คน และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม133คน
-->
โดยพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 แบบวิถีใหม่ห่างไกลไวรัสโควิด-19 มีการกระจายพิธีมอบรางวัลไปยังท้องที่ต่างๆทั่วประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัวอย่างเช่น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์
ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้มี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมพิธี
พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้โอวาทเนื่องใน“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2563 ว่า
“...ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ ขอให้ยืนหยัดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ประพฤติตนป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป...”
เนื่องในวาระครบรอบ 128 ปี“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทย จะได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชนภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา
ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด และรับรู้ประวัติ ที่มาของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อได้ที่https://youtu.be/a7ltHv88j2M

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น