วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564

นาขั้นบันได'บ้านยาเด๊ะ'ทางเลือกใหม่ตามพระราชดำริ

 23 พ.ย. 2563 04:54 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

แวดาโอ๊ะ หะไร รายงาน
ที่นาข้าวขั้นบันไดบ้านยาเด๊ะ หมู่ 2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
นายบุญพาศ รักนุ้ย รอง ผวจ.นราธิวาส กล่าวหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปลูกข้าวไร่ ทางเลือกใหม่ สืบสาน โครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริ" บ้านยาเด๊ะ โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน นายสุทัศน์ น้อยสร้าง เกษตรอำเภอสุคิริน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เข้าร่วมกิจกรรม ว่า การจัดกิจกรรมปลูกข้าวไร่ เพื่อรณรงค์เพิ่มทางเลือกด้านความมั่นคงทางอาหาร ที่เป็นอาหารปลอดภัย ทำให้มีอาหารเพียงพอ และอยู่ใกล้บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน หลวงรัชกาลที่ 9
"การปลูกข้าวไร่ พันธุ์หอมดอกข่า ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของพัทลุงจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างไป เนื่องจากเป็นข้าวที่ไม่ต้องการน้ำมาก โดยเราคัดเลือกสถานที่ปลูกที่เหมาะสม ใช้วิธีการปลูกโดยการหนำข้าว ข้าวไร่พันธุ์หอมดอกข่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง หอมอร่อย ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดคือช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ที่ข้าวเริ่มออกรวง เราต้องเฝ้าระวังนกไม่ให้มากินเมล็ดข้าว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันดูแลแปลงข้าวไร่ที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกในวันนี้ให้ประสบความสำเร็จและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป" นายบุญพาศ กล่าว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อ.สุคิริน ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม "ปลูกข้าวไร่ ทางเลือกใหม่ สืบสานโครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริ บ้านยาเด๊ะ" เพื่อส่งเสริมเพิ่มทางเลือกในการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งข้าวไร่พันธุ์หอมดอกข่าเป็นข้าวพื้นเมืองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียง สามารถปลูกในไร่และบริเวณที่สูงตามไหล่เขาโดยไม่ต้องมีน้ำขัง อาศัยเพียงน้ำค้าง น้ำฝน และความชื้นในดิน ก็ทำให้ข้าวไร่พันธุ์หอมดอกข่าเจริญเติบโตได้ โดยหลังจากปลูกในช่วงเดือนพ.ย. 63 จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือน เม.ย. 64 ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบนาข้าวขั้นบันไดบ้านยาเด๊ะ มีความพร้อมที่จะดูแลบำรุงรักษา เฝ้าระวังศัตรูพืชของข้าวไร่พันธุ์หอมดอกข่า ตลอดระยะเวลาเริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว แสดงถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของชุมชนในการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 พ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: loc agri g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น