วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่20 งานวิจัยสู่ชุมชน พริกแกงครูสุดใจ

 1 ต.ค. 2564 15:04 น.    เข้าชม 318

โครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุข ปี 2564

Now Playing 20/30
1

ตอนที่1 แหล่งผลิตอาหาร บ้านโคกยามู

2

ตอนที่2 งานศิลปาชีพสู่ตลาดออนไลน์

3

ตอนที่3 มหัศจรรย์หญ้าเนเปีย

4

ตอนที่4 ดูแลหัวใจผู้สูงวัยในชุมชน

5

ตอนที่5 สื่อสารชุมชน

6

ตอนที่6 เล่าสู่กันฟัง นั่งคุยกับเยาวชนนอกระบบ

7

ตอนที่7 สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

8

ตอนที่8 หมู่บ้าน CBTx ชุมชนบำบัดยาเสพติด

9

ตอนที่9 บัณฑิตอาสาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

10

ตอนที่10 อาสาปันสุข

11

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่11 ตอน สถาบันศึกษาปอเนาะ กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวมุ

12

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่12 ชุมชนปศุสัตว์ต้นแบบ

13

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่13 นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

14

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่14 เกษตรอัจฉริยะ Smart Farming

15

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่15 ต้นกล้าชุมชน

16

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่16 เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

17

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่17 รักษ์ป่า=รักชุมชน

18

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่18 ยุวศิลปินถิ่นใต้

19

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่19 ก้าวพลาดไม่เป็นไร เราพร้อมเดินไปด้วยกัน

20

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่20 งานวิจัยสู่ชุมชน พริกแกงครูสุดใจ

21

ตอนที่21 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตันหยงมัส

22

ตอนที่22 ชุมชนพัฒนาการเกษตร การพลังงานและการท่องเที่ยว

23

ตอนที่23 ขยายผลโครงการพระราชดำริสู่ชุมชน

24

ตอนที่24 โครงการบอนสี

25

ตอนที่ 25 ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง

26

ตอนที่ 26 ต้นแบบสถาบันเกษตรกรเพื่อชุมชน

27

ตอนที่ 27 ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ธุรกิจชุมชน

28

ตอนที่ 28 อาชีพที่อยู่รอดในวิกฤติโควิด 19 เพาะเห็ดครบวงจร

29

ตอนที่ 29 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธวาสเสริมทักษะการเรียนรู้ออนไลน์

30

ตอนที่ 30 ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ด้วยสมุนไพร

ความคิดเห็น