วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563

ตอนที่ ๔ อาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 17 ก.ค. 2562 17:34 น.

สร้างฝันเพื่อสันติสุข Dream for peace ปี 2562

Now Playing 4/13
1

ตอนที่ ๑ บาเจาะโมเดล : ต้นแบบการกำจัดไข้มาลาเรียโดยชุมชน

2

ตอนที่ ๒ ชุมชนบ้านทรายขาว ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

3

ตอนที่ ๓ ติวข้น ค้นฝัน

4

ตอนที่ ๔ อาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5

ตอนที่ ๕ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว)

6

ตอนที่ ๖ ฝายมีชีวิต : ฝายสร้างคน คนสร้างฝาย

7

ตอนที่ ๗ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑๒ รู้ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

8

ตอนที่ ๘ ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ชายแดนใต้

9

ตอนที่ ๙ ฆูนุงซีลีปัต ทะเลหมอกแห่งยะลา

10

ตอนที่ ๑๐ ครูไทยหัวใจไอซีทีจังหวัดชายแดนใต้

11

ตอนที่ ๑๑ ทุเรียนซีตี้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลไม้ประจำท้องถิ่น

12

ตอนที่ ๑๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

13

ตอนที่ ๑๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ความคิดเห็น