วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

มองมุมบวก ตอนที่22 ห้องเรียนอิสลามในศตวรรษที่ 21

 12 มี.ค. 2564 12:07 น.

รายการมองมุมบวก ปี 2563

Now Playing 22/32
1

มองมุมบวก ตอนที่1 ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 subtitle

2

มองมุมบวก ตอนที่2 เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน subtitle

3

มองมุมบวก ตอนที่3 กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลี subtitle

4

มองมุมบวก ตอนที่4 วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล subtitle

5

มองมุมบวก ตอนที่5 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ subtitle

6

มองมุมบวก ตอนที่6 สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดนราธิวาส subtitle

7

มองมุมบวก ตอนที่7 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ subtitle

8

มองมุมบวก ตอนที่8 การเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ subtitle

9

มองมุมบวก ตอนที่9 ลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ subtitle

10

มองมุมบวก ตอนที่10 ครูหมวกแดงปันยิ้ม subtitle

11

มองมุมบวก ตอนที่11 เรียนรู้วัฒนธรรมมลายูsubtitle

12

มองมุมบวก ตอนที่12 ความสำคัญและลักษณะของกฎหมายพิเศษใน จชต subtitle

13

มองมุมบวก ตอนที่13 ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพประจำอำเภอ subtitle

14

มองมุมบวก ตอนที่14 เรียนรู้และเข้าใจกฎหมายพิเศษ subtitle

15

มองมุมบวก ตอนที่15 สืบสานภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงตากใบ ภาษาเจ๊ะเห subtitle

16

มองมุมบวก ตอนที่16 ภาษามลายูถิ่น เอกลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ subtitle

17

มองมุมบวก ตอนที่17 การเรียนรู้ระบบสองภาษาไทย มลายูถิ่น โรงเรียนบ้านประจัน

18

มองมุมบวก ตอนที่18 วงโยธวาทิตโรงเรียนนราธิวาส

19

มองมุมบวก ตอนที่19 ผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง

20

มองมุมบวก ตอนที่20 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต

21

มองมุมบวก ตอนที่21 ตาดีกา รากฐานอันมั่นคงของมุสลิมยุคใหม่

22

มองมุมบวก ตอนที่22 ห้องเรียนอิสลามในศตวรรษที่ 21

23

มองมุมบวก ตอนที่23 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

24

มองมุมบวก ตอนที่24 ตอน โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ตามพระราชดำริสมเด็จพร

25

มองมุมบวก ตอนที่25 ครูแดร์ D A R E ในสถานศึกษา

26

มองมุมบวก ตอนที่26 พุทธบุตรชายแดนภาคใต้

27

มองมุมบวก ตอนที่27 จากพี่สู่น้อง โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา

28

มองมุมบวก ตอนที่28 ครูเพื่อพลังแผ่นดินมาตุภูมิ

29

มองมุมบวก ตอนที่29 ค่ายมวยเยาวชน

30

มองมุมบวก ตอนที่30 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

31

มองมุมบวก ตอนที่31 กลุ่มพัฒนาน้ำยางสด บ้านถ้ำทะลุ

32

มองมุมบวก ตอนที่32 ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น