วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ตอนที่ 18 ปัจจัยความสำเร็จการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1 ก.ค. 2562 13:10 น.

โครงการสันติสุขชายแดนใต้ ปี 2562

Now Playing 18/20
1

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติฯ

2

ตอนที่ 2 ทศวรรษใหม่แห่งความสัมพันธ์ไทย มาเลเซีย

3

ตอนที่ 3 จิตอาสาทำความดี

4

ตอนที่ 4 การเปิดสนามบินเบตง

5

ตอนที่ 5 Smart farm จชต

6

ตอนที่ 6 อุตสาหกรรมฮาลาล จชต

7

ตอนที่ 7 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จชต

8

ตอนที่ 8 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจชต

9

ตอนที่ 9 เรียนอาชีวะ มีงานทำ

10

ตอนที่ 10 โครงการฝึกอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

11

ตอนที่ 11 กอ รมน ภาค4 สน กับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่จชต

12

ตอนที่ 12 การจัดสรรที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13

ตอนที่ 13 โครงการไทยพุทธคืนถิ่น

14

ตอนที่ 14 เครือข่ายครอบครัวอุ่นใจ

15

ตอนที่ 15 โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

16

ตอนที่ 16 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

17

ตอนที่ 17 มหกรรมเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด

18

ตอนที่ 18 ปัจจัยความสำเร็จการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

19

ตอนที่ 19 สานพลังประชารัฐพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

20

ตอนที่ 20 กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ความคิดเห็น