วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

ตอนที่ ๒๘ “สยาม” กับจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลก

 15 ก.พ. 2565 14:12 น.    เข้าชม 479

โครงการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ปี 64

Now Playing 28/35
1

ตอนที่ ๑ ปาตานี ดินแดนในคาบสมุทรมลายู

2

ตอนที่ ๒ ปาตานี ดินแดนในคาบสมุทรมลายู ๒

3

ตอนที่ ๓ คาบสมุทรมลายูกับจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ

4

ตอนที่ ๔ การเติบโตของปาตานี ตามบริบทของความเป็นพหุสังคม

5

ตอนที่ ๕ จากลังกาสุกะสู่ปัตตานี

6

ตอนที่ ๖ เจ้าผู้ครองปาตานี

7

ตอนที่ ๗ ความสัมพันธ์ระหว่าง “สยาม” กับ “ปาตานี”

8

ตอนที่ ๘ การเดินทางของศาสนาอิสลาม

9

ตอนที่ ๙ เหตุใดปาตานีจึงนับถือศาสนาอิสลาม

10

ตอนที่ ๑๐ เมืองมะละกาในอดีต

11

ตอนที่ ๑๑ เหตุการณ์สำคัญระหว่างปาตานีกับสยาม

12

ตอนที่ ๑๒ เหตุการณ์สำคัญระหว่างปาตานีกับรัฐมลายูอื่น ๆ

13

ตอนที่ ๑๓ สินค้าสำคัญของปาตานี

14

ตอนที่ ๑๔ สินค้าสำคัญของปาตานี ๒

15

ตอนที่ ๑๕ คู่ค้าสำคัญของปาตานี

16

ตอนที่ ๑๖ คู่ค้าสำคัญของปาตานี ๒

17

ตอนที่ ๑๗ เหตุใดพริกไทยจึงสำคัญในโลกตะวันออกและตะวันตก

18

ตอนที่ ๑๘ การแข่งขันระดับท้องถิ่นในคาบสมุทรมลายู

19

ตอนที่ ๑๙ จุดเปลี่ยนสถานะของปาตานี

20

ตอนที่ ๒๐ ความสัมพันธ์ของปาตานีกับเมืองนครศรีธรรมราช

21

ตอนที่ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปาตานี

22

ตอนที่ ๒๒ การแบ่งแยกปาตานีออกเป็นเจ็ดหัวเมือง

23

ตอนที่ ๒๓ ภารกิจของผู้นำ ใหม่ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

24

ตอนที่ ๒๔ ภารกิจของผู้นำ ใหม่ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ๒

25

ตอนที่ ๒๕ ความสำคัญ และระบอบการปกครองของเจ็ดหัวเมืองในปาตานี

26

ตอนที่ ๒๖ สยามในสมัยรัชกาลที่ ๓ กับเจ็ดหัวเมือง

27

ตอนที่ ๒๗ แต่งตั้งผู้นำชาวมลายู เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่

28

ตอนที่ ๒๘ “สยาม” กับจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลก

29

ตอนที่ ๒๙ ดีบุก สินค้าสำคัญของโลก

30

ตอนที่ ๓๐ คนจีนในชุมชนมลายูปาตานี

31

ตอนที่ ๓๑ ย่านการค้าของคนจีนในปัตตานี

32

ตอนที่ ๓๒ วังเจ้าเมืองหนองจิก

33

ตอนที่ ๓๓ วังยะหริ่ง

34

ตอนที่ ๓๔ เมืองโบราณยะรัง

35

ตอนที่ ๓๕ ปัตตานีในวันนี้

ความคิดเห็น