วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565

ตอนที่6 เล่าสู่กันฟัง นั่งคุยกับเยาวชนนอกระบบ

 9 มิ.ย. 2564 12:24 น.

โครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุข ปี 2564

Now Playing 6/23
1

ตอนที่1 แหล่งผลิตอาหาร บ้านโคกยามู

2

ตอนที่2 งานศิลปาชีพสู่ตลาดออนไลน์

3

ตอนที่3 มหัศจรรย์หญ้าเนเปีย

4

ตอนที่4 ดูแลหัวใจผู้สูงวัยในชุมชน

5

ตอนที่5 สื่อสารชุมชน

6

ตอนที่6 เล่าสู่กันฟัง นั่งคุยกับเยาวชนนอกระบบ

7

ตอนที่7 สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

8

ตอนที่8 หมู่บ้าน CBTx ชุมชนบำบัดยาเสพติด

9

ตอนที่9 บัณฑิตอาสาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

10

ตอนที่10 อาสาปันสุข

11

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่11 ตอน สถาบันศึกษาปอเนาะ กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวมุ

12

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่12 ชุมชนปศุสัตว์ต้นแบบ

13

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่13 นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

14

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่14 เกษตรอัจฉริยะ Smart Farming

15

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่15 ต้นกล้าชุมชน

16

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่16 เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

17

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่17 รักษ์ป่า=รักชุมชน

18

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่18 ยุวศิลปินถิ่นใต้

19

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่19 ก้าวพลาดไม่เป็นไร เราพร้อมเดินไปด้วยกัน

20

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่20 งานวิจัยสู่ชุมชน พริกแกงครูสุดใจ

21

ตอนที่21 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตันหยงมัส

22

ตอนที่22 ชุมชนพัฒนาการเกษตร การพลังงานและการท่องเที่ยว

23

ตอนที่23 ขยายผลโครงการพระราชดำริสู่ชุมชน

ความคิดเห็น