วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


          นโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การกำหนด 6กรอบแนวคิดนโยบาย, 9 วัตถุประสงค์ และ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ตามลำดับ เพื่อให้บรรลุ 29 เป้าหมาย ผ่าน 2 กลุ่ม ยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา จำนวน 9 ยุทธศาสตร์