วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

ภารกิจ

๑. ภารกิจ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ มีหน้าที่

          บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติ และกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ รวมถึงการบริหารและพัฒนาสังคม ได้แก่ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้งมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา และพื้นที่อื่นๆ เมื่อได้รับมอบหมาย

          มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. การแบ่งมอบ

เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

          ๓.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติ ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบของประชาชนหรือรัฐให้กลับสู่ภาวะปกติ เกิดความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

          ๓.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่รวมถึงบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

          ๓.๓ ติดตามสถานการณ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านพัฒนาเฉพาะพื้นที่ จชต. และพื้นที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รมน. รวมถึงสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

          ๔.๑ ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่

          ๔.๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานกำลังพล และงานการเงินของหน่วย

          ๔.๑.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัสดุสำนักงาน งานพัสดุ งานขนส่งและยานพาหนะของหน่วย ตลอดจนงานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

                    ๔.๑.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารของหน่วย

          ๔.๒ ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง มีหน้าที่

          ๔.๒.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะ บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อื่นๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

          ๔.๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการและผนวกประกอบแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ รวมถึงจัดทำแผนการใช้กำลังพลเรือน ตำรวจ ทหาร ตามแผนบูรณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของ กอ.รมน.

          ๔.๒.๓ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการ

          ๔.๒.๔ ประสานการปฏิบัติการข่าวสารและการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสนับสนุนงานการเสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

          ๔.๒.๕ ประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

          ๔.๒.๖ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทั้งในมิติด้านความมั่นคงและด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองของหน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          ๔.๓ ส่วนงานบริหารและพัฒนา มีหน้าที่

          ๔.๓.๑ ประสานการปฏิบัติการดำเนินงานด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

          ๔.๓.๒ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งและการใช้งานมวลชน รวมทั้งงานด้านการพัฒนาศักยภาพคนและปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

          ๔.๓.๓ ประสานการประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนงานการเสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ๔.๓.๔ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล

          ๔.๔ ส่วนแผนงานโครงการ งบประมาณและติดตามประเมินผล มีหน้าที่

          ๔.๔.๑ ตรวจสอบการจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

          ๔.๔.๒ จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายเฉพาะด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

          ๔.๔.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

๕. ตอนเพิ่มเติมประกอบอัตราเฉพาะกิจ

          ๕.๑ ตอนที่ ๒ ผังการจัด

          ๕.๒ ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพล

          ๕.๓ ตอนที่ ๔ คำชี้แจง