วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

Missions

๑. ภารกิจ

บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติและกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ) ตามที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย

๒. การแบ่งมอบ

เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

๓.๑ ขอบเขตรับผิดชอบและหน้าที่ทั่วไป

๓.๑.๑) เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ) รวมทั้งวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม

ฟื้นฟูต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติ เกิดความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๓.๑.๒) จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ บูรณาการและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แผนงาน โครงการ และงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓.๑.๓) ดำเนินการงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๓.๒ ขอบเขตรับผิดชอบและหน้าที่เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๒.๑) นำนโยบายของรัฐบาล ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดตลอดจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓.๒.๒) อำนวยการ ประสานงานในการวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย/ส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหนทางปฏิบัติ และการวางแผนให้สามารถแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

๓.๒.๓) ติดตามสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประมวลผล สรุปเป็นรายงานตามห้วงระยะเวลา นำเรียน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผ่านตามสายงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๔) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้