วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563

งานวิจัย ๓ จชต.: การจัดการความขัดแย้ง

/ Regional and International Conflict Regulation: Diplomatic, Economic and Military Interventions
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: Stefan Wolff, University of Birmingham / Oya Dursun-Ozkanca, Elizabethtown College / published: 17 Sep 2012
ไฟล์ดาวน์โหลด: WolffandDursun-OzkancaCivilWarsArticle2012.pdf
สถานภาพองค์ความร้: การวิจัยด้านวารสารศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / The State of the Art: Research on Journalism in the Southernmost Thailand Conflict
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: วีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา / นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2549
ไฟล์ดาวน์โหลด: Research_on_Journalism_in_the_Southernmost_Thailand_Conflict.pdf
/ ACHIEVING PEACE AND SECURITY IN A WORLD OF TURMOIL. An Arduous Challenge for the OIC
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION, STATISTICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR ISLAMIC COUNTRIES
ไฟล์ดาวน์โหลด: ACHIEVING_PEACE_AND_SECURITY_IN_A_WORLD_OF_TURMOIL.pdf

หน้า 1 จาก 2 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 15 รายการ