วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

ผู้บังคับบัญชา


พล.ท.ธิติชัย ปรีชา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.

พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑)

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒)

นายสมนึก พรหมเขียว

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓)

นายไพโรจน์ จริตงาม

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๔)

นายเจษฎา จิตรัตน์

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๕)

พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑)

พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒)