วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รวมโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ

 26 ก.ย. 2556 12:29 น.

รายการ ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์

ร้อยใจชายแดนใต้ ปี 2555

Now Playing 1/25
1

รวมโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ

2

อนิรุธ ศรีสุรินทร์ เกษตรกร ปลูกปาล์มน้ำมัน

3

เหี้ยง โบพรหม ครูประจำศูนย์ศิลปชีพพิเศษ

4

ยามีละห์ ดอเล๊าะ ครูศิลปาชีพสานเสื่อกระจูด

5

แดง สุขไชย เจ้าหน้าที่ศาลารวมใจ

6

จันทร์ ชาญแท้ เกษตรกร ทำการเกษตรแบบผสมผสาน

7

เลขา ซื่อธานุวงศ์ นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

8

สารียะห์ มามะ ครูศิลปาชีพจักสานย่านลิเภา

9

สานเสื่อกระจูด บ้านโคกพะยอม อ.เมือง จ.นราธิวาส

10

ดำ หะยะมิน ผู้ทำการเกษตรกรผสมผสาน ตามแนวทฤษฏีใหม่

11

จินต์ เทพกำเนิด ครูประจำศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ

12

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าม บ้านเขาตันหยง จ.นราธิวาส

13

เกษตรกรเพาะเห็ด ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

14

อายดา อาแว ประธานกลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า จ.นราธิวาส

15

กลม เทพพรหม เกษตรกรปลูกข้าว ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

16

กิตติ สังฆ์สุวรรฯ ครูสอนผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา

17

ผลิตภัณฑ์น้ำบูดู น้ำข้าวยำ จ. นราธิวาส

18

การเกษตรแบบผสมผสาน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

19

ปลูกปาล์มน้ำมัน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

20

แผนกจักสานใบลาน จ.นราธิวาส

21

ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ โรงฝึกงานเครื่องปั้นดินเผา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2

22

ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ โรงฝึกงานเครื่องปั้นดินเผา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1

23

กลุ่มศิลปาชีพฯทอผ้า วัดพระพุทธ จ.นราธิวาส

24

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

25

วัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น