วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมพิจารณาการตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่สำคัญรวมทั้งรายการยุทโธปกรณ์พิเศษ ฯ ที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.ส่วน ศปป. ๕ กอ.รมน., ผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สขว.กอ.รมน., สนย.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., ฝยก.ศปก.ทบ., ฝกบ.ศปก.ทบ., ฝปช. ศปก.ทบ. และ สล.คปต.

 17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมพิจารณาการตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่สำคัญรวมทั้งรายการยุทโธปกรณ์พิเศษ ฯ ที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.ส่วน ศปป. ๕ กอ.รมน., ผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สขว.กอ.รมน., สนย.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., ฝยก.ศปก.ทบ., ฝกบ.ศปก.ทบ., ฝปช. ศปก.ทบ. และ สล.คปต.

ความคิดเห็น