วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) บรรยายให้ความรู้ “สถานการณ์ใน ๓ จชต. และการแก้ไขปัญหา จชต.” ให้กับนายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. ผลที่ได้รับ เพื่อให้นายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นายทหารฯนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ ใน 3 จชต. และการแก้ไขปัญหา

 28 มี.ค. 2562

เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) บรรยายให้ความรู้ “สถานการณ์ใน ๓ จชต. และการแก้ไขปัญหา จชต.” ให้กับนายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. ผลที่ได้รับ เพื่อให้นายทหารนักเรียน หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นายทหารฯนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ ใน 3 จชต. และการแก้ไขปัญหา จชต ให้ถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อนานาชาติต่อไป

ความคิดเห็น