วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ

 9 ก.ค. 2563

วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ เป็นประธานการประชุมเพื่อขอรับทราบแนวความคิดการจัดกำลัง ๓ ฝา่ย (ทพ., ตร., อส.จชต.) และ อาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชรบ., อรบ., ทสปช.) ในการควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ฉก.ทพ.๒๒ (หน่วยปกติ กรม.ทพ.๒๑) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ความคิดเห็น