วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อขอรับทราบแนวความคิดการจัดกำลัง ๓ ฝ่าย (ทพ., ตร., อส.จชต.) และ อาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชรบ., อรบ., ทสปช.) ในการควบคุมพื้นที่และ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ฉก.ทพ.๑๑ (หน่วยปกติ กรม.ทพ.๑๔) อ.สุคิริน จว.น.ธ.

 10 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อขอรับทราบแนวความคิดการจัดกำลัง ๓ ฝ่าย (ทพ., ตร., อส.จชต.) และ อาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชรบ., อรบ., ทสปช.) ในการควบคุมพื้นที่และ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ฉก.ทพ.๑๑ (หน่วยปกติ กรม.ทพ.๑๔) อ.สุคิริน จว.น.ธ.วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.อเป็นประธานการประชุมเพื่อขอรับทราบแนวความคิดการจัดกำลัง ๓ ฝา่ย (ทพ., ตร., อส.จชต.) และ อาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชรบ., อรบ., ทสปช.) ในการควบคุมพื้นที่และ รักษาความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ฉก.ทพ.๓๓ (หน่วยปกติ กรม.ทพ.๓๑) อ.บันนังสตา จว.ย.ล.

ความคิดเห็น