วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๕ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี

 12 ก.ย. 2565

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๕ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเครือข่ายภาคประชาชน จากหลายสาขาอาชีพ อาทิ การเกษตร, ประมง, ปศุสัตว์ และการแปรรูป รวมทั้งงานอันเป็น อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส, ๔ อำเภอ ของ จ.สงขลา (จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย) และ จ.สตูล รวม ๓๒๐ คน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน, ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/เครือข่าย หรือชุมชนตนเอง รวมทั้งการเสวนา แบ่งปันแนวคิด วิธีการ ประสบการณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำ และเพื่อสร้างเครือข่าย สังคมแห่งการแบ่งปัน อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีผู้ผ่านการคัดสรรจากกระบวนการจัดกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมในกิจกรรมที่ ๒ ได้แก่ การลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงาน พร้อมกับผู้นำเครือข่าย "คำตอบ อยู่ที่ตำบล ครั้งที่ ๑" ปราชญ์ชาวบ้าน และสื่อมวลชน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ก.ย. ๖๕ ณ จ.สงขลาความคิดเห็น