วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.ส่วนกลาง

 6 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.ส่วนกลาง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการของ กอ.รมน., กองทัพบก, นักวิชาการ และสื่อบุคคล จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๐ คน
โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีทักษะ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะผู้ออกแบบและดำเนินโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน ได้ร่วมชี้แจงการดำเนินการค่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ ในห้วงที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วจำนวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องมากขึ้น และได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างมีทักษะและการนำมาอ้างอิงอย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างชุมชนชาวพุทธกับชาวมุสลิมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสในเยาวชนจัดทำโครงการเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความประสงค์ที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นถึงร้อยละ ๙๗ มีความต้องการให้สังคมที่ตนอาศัยอยู่ มีความสงบสุข ร่มเย็น และสันติสุขคืนกลับมาด้วย
หลังจากนี้ ทางคณะผู้ดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน จะลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ที่นำเสนอแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้น่าอยู่ อาทิเช่น โครงการปลูกผักปันสุข เป็นต้น ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้จะนำเอาพื้นที่ที่ว่างเปล่ามา มาส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารที่สดสะอาด
กอ.รมน.และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คงร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการสร้างและพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ให้เป็นเยาวชนที่มีพลังอันบริสุทธิ์ เป็นพลังแผ่นดินที่จะสร้างสันติอย่างยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น