วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

Hand in Hand รือเสาะ เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 17 ก.พ. 2563 15:29 น.    เข้าชม 6581

      โครงการ “อุตสาหกรรม เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ Hand in Hand โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจคือ การสร้าง และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญไปสู่ท้องที่ต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลาง หรือวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 3 ชุมชน ได้แก่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
      ในปี พ.ศ.2552 โครงการ Hand in Hand ได้ริเริ่มพื้นที่นำร่องที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ ในระยะแรกนั้นได้ดำเนินการในรูปแบบการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ ภายใต้แนวความคิดการตลาดนำการผลิต แต่ในส่วนของการบริหารกลับประสบปัญหาเรื่องการตลาด ทำให้เอกชนถอนตัวไปถึงสองรายติดต่อกัน
วิสาหกิจชุมชน “โดยชุมชน เพื่อชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ”

      จากบทเรียนความล้มเหลวในการให้เอกชนเข้ามาบริหารงาน ทางโครงการจึงปรับเปลี่ยนปฏิรูปแนวคิดไปสู่การดำเนินงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน และเป็นของชุมชน ก่อตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เริ่มจากพื้นที่อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง จนสามารถขยายธุรกิจ และการตลาด นำมาสู่การจ้างงานพี่น้องประชาชนมากขึ้น ปัจจุบัน    มีบุคลากรมากถึง 98 คน ที่สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
      เป้าหมายหลักของวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ ได้แก่ การสร้างงาน และ  เป็นศูนย์ฝึกฝีมืองานให้กับพี่น้องประชาชน ล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมเตรียมผลักดันโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ เป็นศูนย์การเรียนรู้งานด้านเศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
Hand in hand รือเสาะเพื่อสังคม

      สิ่งหนึ่งที่มีปัญหา และไม่สามารถปฏิเสธได้คือ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ยาวนานกว่า 15 ปี และสร้างผลกระทบรอบด้านในพื้นที่  วิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ จึงเดินหน้าตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้มั่นคง ได้ทำงานใกล้บ้านของตนเอง นอกจากนี้ Hand in Hand รือเสาะ  ยังมีเป้าหมายในการตอบแทนสังคมที่ภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยประชาชนให้มีงานทำ โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนความช่วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคมหลายต่อหลายโครงการเพื่อแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคมชายแดนใต้

ความคิดเห็น