วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.

 12 ส.ค. 2560 04:34 น.    เข้าชม 3697

มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
๒. กำหนดหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. กำหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
๔. กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
๕. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ พิจารณาประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
๖. กำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศ และให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

ความคิดเห็น