วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 12 ส.ค. 2560 04:49 น.    เข้าชม 2143

ยึดหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" "การพัฒนาที่ยั่งยืน" และ "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"

ความคิดเห็น