วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบแนวทางการดำเนินงานแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อปรับใช้ในการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 28 ต.ค. 2562 20:54 น.    เข้าชม 2362

          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 100 คนเข้าร่วม

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างการพบปะว่า ขอชื่นชมถึงการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือทำให้แผ่นดินใต้กลับคือสู่ความสงบร่มเย็นในเร็ววัน ไม่สำคัญว่าทุกคนจะนับถือศาสนาใด ใส่เสื้อผ้าแบบใด เพราะที่สุดแล้วด้วยหัวใจทุกคนก็คือพี่น้องกัน วันนี้แผ่นดินใต้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ความบอบช้ำที่ใช้ระยะเวลานานถึง 16 ปีกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในบ้านของเรา โดยภาพใหญ่ภาครัฐจะช่วยในการวางกรอบและดำเนินการ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ในระดับฐานรากทุกคนต้องช่วยกันออกแบบและต่อยอดว่าอยากเห็นบ้านเกิดเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยมีภาครัฐคอยสนับสนุนเติมเต็มเพื่อให้สามารถบรรลุตามแนวทางที่ได้วางไว้

          เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือร่วมใจที่อยากให้ชุมชนดีขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของคนในชุมชนที่ใส่ใจและอยากพัฒนาบ้านเกิดอย่างแท้จริง เช่นที่บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งได้มีโอกาสลงพื้นที่รับฟังความต้องการของชุมชนที่ผ่านมา มีกลุ่มเยาวชนที่ต้องการพัฒนาบ้านเกิดโดยเชื่อมั่นว่าถ้าในหมู่บ้านมีน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านได้ ซึ่งทาง ศอ.บต. ก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการไปแล้ว ดังนั้นเครือข่ายฯต้องช่วยกันดำเนินการในส่วนที่รัฐยังเข้าไปไม่ถึงเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

          ทั้งนี้ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยว่า การที่ ศอ.บต. สนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถออกแบบชุมชนได้อย่างตรงจุด แม้ว่าอาจจะเป็นจุดเล็กๆ แต่การที่ให้ชาวบ้านมีสิทธิ์ในการออกแบบตามแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทำให้ภาพการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข มีพลัง และเกิดภาพบรรยากาศที่เกื้อกูลอย่างเห็นได้ชัด

          อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้ดำเนินโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยให้เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ มีบทบาทในกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีประเด็นต่างๆที่หลากหลาย ทั้งในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญของสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยทำงานคู่ขนานกับกลไกภาครัฐ ร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป

ความคิดเห็น