วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรมประชุมสภาสันติสุขตําบล ระดมความคิดเห็นนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

 23 มิ.ย. 2563 15:14 น.    เข้าชม 145

          วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย บ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ร่วมประชุมสภาสันติสุขตําบล(กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลปุโละปุโย เพื่อดำเนินการสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจ กับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขตามแนวทางสันติวิธี พร้อมทั้งพบปะพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันโท กัณต์ฐพัสน์ ดวงมณี ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 , นายนอซาลี กาปิง รองประธานสภาสันติสุขตำบลโละปุโย, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมประชุม

          พันเอกวัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมรับฟังการประชุมสภาสันติสุขตําบล ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น เสนอปัญหาในพื้นที่ของตนเอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข การประชุมสภาสันติสุขตําบล ถือเป็นประชุม การพบปะครั้งแรก ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การประชุมสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการเสนอปัญหา และกระบวนการคิด ของประชาชนในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 กับนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ประกอบด้วย งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ,งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ,งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยพันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจการดำเนินงานการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพราะทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้คือตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และนำพาสันติสุขคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ทางด้าน นายรอซาลี กาปิง รองประธานสภาสันติสุขตำบลโละปุโย กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และการนำเสนอความคิด ปัญหาต่างๆ ผ่านสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดี เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ที่ผ่านมาตำบลปุโละปุโย ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 มาโดยตลอด ทั้งงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน การสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชนต่อไป

ความคิดเห็น