วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จัดเวทีประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล (กรณีพิเศษ) ร่วมหาแนวทาง สร้างความเข้าใจ นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

 14 มิ.ย. 2564 21:09 น.    เข้าชม 90

          วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ทำการกำนัน บ้านไอร์กือเนาะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายหฤษฎร์ มาหะมะ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน เปิดเวทีประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล (กรณีพิเศษ) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมสร้างความเข้มแข็ง สร้างสันติสุขให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

          เวทีประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดในพื้นที่ ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการของสภาประชาธิปไตยประจำตำบล ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงความคืบหน้าของคดี การบูรณาการกำลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ตลอดจนส่งเสริม สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเรื่องการฉีดวัคซีน ซึ่งตำบลศรีบรรพต ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย จึงต้องเร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พันเอก เลอศักดิ์ แก้วหนูนวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ศูนย์สันติวิธี, ดร.จินตนา ไชยชมภู ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, ร้อยเอก สุภาพ ปรกช่วย ผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4916, นายมะกอยา มะแซ ประธานสภาประชาธิปไตยตำบล / กำนันตำบลศรีบรรพต, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา, กลุ่มสตรี, ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ภายใต้ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          นายมะกอยา มะแซ ประธานสภาประชาธิปไตยตำบล / กำนันตำบลศรีบรรพต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันเสนอความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยทางด้านผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับส่วนราชการ ได้มีการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ จัดตั้งด่านตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ สภาประชาธิปไตยตำบล เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขตามแนวทางสันติวิธีในการร่วมประชุมหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาทางออกร่วมกัน นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา แก้ไขปัญหาของชุมชน และสร้างความเข้าใจให้เกิดการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น