วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

เพื่ออัตลักษณ์ที่ยั่งยืน

 3 ธ.ค. 2556 15:44 น.

สปอต สายน้ำแห่งสันติสุข ปี 2555

Now Playing 14/18
1

ยุทธศาสตร์พระราชทาน

2

พัฒนาสังคม ตามหลักยุทธศาสตร์

3

พัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักยุทธศาสตร์

4

การเมืองนำการทหาร

5

เพื่อสายน้ำแห่งสันติสุข

6

เพื่อสันติสุขชายแดนใต้

7

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

8

สิทธิมนุษยชน และสร้างความเข้าใจ

9

ลดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

10

พัฒนาคุณภาพชีวิต พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้

11

พัฒนาการศึกษา

12

ความยุติธรรม

13

การรักษาความปลอดภัย ชีวิต ทรัพย์สิน และภัยแทรกซ้อน

14

เพื่ออัตลักษณ์ที่ยั่งยืน

15

เพื่อสายน้ำแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน

16

เพื่อสังคมสงบสุขอย่างยั่งยืน

17

เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน

18

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ความคิดเห็น