วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

ตอนที่ 34 ร่วมคืนความสุขร่วมสร้างความสงบ

 1 พ.ย. 2562 14:23 น.    เข้าชม 456

ประชารัฐพัฒนาสันติสุข ปี 2562

Now Playing 34/125
1

ตอนที่ 1 พัฒนาภาคใต้กับนโยบายสามเหลี่ยมมั่งคั่ง

2

ตอนที่ 2 อุตสาหกรรมก้าวหน้าที่หนองจิก

3

ตอนที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อชุมชน

4

ตอนที่ 4 รากฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

5

ตอนที่ 5 ทางออกความขัดแย้ง

6

ตอนที่ 6 กระบวนการสร้างความเข้าใจ

7

ตอนที่ 7 ศักยภาพพื้นที่ชายแดนภาคใต้

8

ตอนที่ 8 ประชาชนมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

9

ตอนที่ 9 คิดเป็น ทำเป็น

10

ตอนที่ 10 เสริมเศรษฐกิจชุมชน

11

ตอนที่ 11 เพิ่มพูนทักษะฝีมือสู่การพัฒนาอาชีพ

12

ตอนที่ 12 พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า

13

ตอนที่ 13 ครอบครัวอบอุ่น

14

ตอนที่ 14 เพิ่มรายได้ลดเงื่อนไข

15

ตอนที่ 15 ชุมชนนวัตวิถี

16

ตอนที่ 16 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

17

ตอนที่ 17 ต้นทุนธรรมชาติ ต้นทุนชีวิต

18

ตอนที่ 18 พัฒนาคุณภาพ “ทุกชีวิต” ในพื้นที่จชต

19

ตอนที่ 19 เรียนรู้สู่สายอาชีพ

20

ตอนที่ 20 สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

21

ตอนที่ 21 OK เบตง

22

ตอนที่ 22 พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

23

ตอนที่ 23 โครงข่ายพัฒนาภาคใต้

24

ตอนที่ 24 สานสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนา

25

ตอนที่ 25 มัสยิดสัมพันธ์

26

ตอนที่ 26 กลับตัว กลับใจ สร้างชีวิตใหม่ ชายแดนภาคใต้

27

ตอนที่ 27 บนเส้นทางของคนทำความดี

28

ตอนที่ 28 ความเชื่อมั่น และศรัทธาของชุมชน

29

ตอนที่ 29 เสียงจากเครือญาติชาวใต้

30

ตอนที่ 30 โฆษกชาวบ้าน

31

ตอนที่ 31 เคลื่อนไปบนเส้นทางสู่สันติ

32

ตอนที่ 32 รู้จริง รู้เท่าทัน

33

ตอนที่ 33 ในแผ่นดินไทย คือไทยทุกคน

34

ตอนที่ 34 ร่วมคืนความสุขร่วมสร้างความสงบ

35

ตอนที่ 35 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

36

ตอนที่ 36 เมืองและชุมชนเสี่ยงปลอดภัยด้วยคุณภาพงานข่าว

37

ตอนที่ 37 แนวร่วมพลังประชาชน

38

ตอนที่ 38 คนอยู่ได้ป่าอยู่รอด กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา

39

ตอนที่ 39 เสรีภาพกับวิถีมุสลิม

40

ตอนที่ 40 ธรรมะคือคุณากร

41

ตอนที่ 41 เพราะว่ากีฬาคือยาวิเศษ

42

ตอนที่ 42 พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต

43

ตอนที่ 43 เสริมสร้างสันติสุขตำบลสันติธรรม

44

ตอนที่ 44 สังคมปลอดภัย คนไทยมีความสุข

45

ตอนที่ 45 ยุทธศาสตร์การจรยุทธ์

46

ตอนที่ 46 คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก

47

ตอนที่ 47 สงบสุขที่ชุมชนศรัทธา

48

ตอนที่ 48 ยกระดับศักยภาพเพื่อการพูดคุย

49

ตอนที่ 49 โอกาสและความเสมอภาค

50

ตอนที่ 50 ขจัดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง

51

ตอนที่ 51 หลักสันติวิธี เพื่อหนุนกระบวนการสันติสุข

52

ตอนที่ 52 ใต้ร่มธงไทย

53

ตอนที่ 53 กลุ่มชนคนเสื้อเขียว

54

ตอนที่ 54 ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม

55

ตอนที่ 55 คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม

56

ตอนที่ 56 บทบาทเชิงรุกของพลังมวลชน

57

ตอนที่ 57 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

58

ตอนที่ 58 พัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบองค์รวม

59

ตอนที่ 59 หมู่บ้านมั่นคง สังคมปลอดภัย

60

ตอนที่ 60 สภาซูรอ สันติเสวนา กำปงตักวา

61

ตอนที่ 61 เยาวชนก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล

62

ตอนที่ 62 พัฒนาช่วยเหลือทุกความจำเป็นพื้นฐาน

63

ตอนที่ 63 มาตรการป้องกันควบคุมเมืองเศรษฐกิจ

64

ตอนที่ 64 ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม

65

ตอนที่ 65 สังคมประชาธิปไตยภายใต้พหุวัฒนธรรม

66

ตอนที่ 66 เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

67

ตอนที่ 67 เสมอภาคและเท่าเทียม

68

ตอนที่ 68 วิถีเดียวกัน

69

ตอนที่ 69 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

70

ตอนที่ 70 เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา

71

ตอนที่ 71 ปรองดอง สมานฉันท์ นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

72

ตอนที่ 72 ร่วมแก้ไขในทิศทางเดียวกัน

73

ตอนที่ 73 เวทีแห่งสันติ

74

ตอนที่ 74 ชีวิตสดใสในสังคมสร้างสุข

75

ตอนที่ 75 ร่วมสานฝันสู่วันแห่งความสำเร็จ

76

ตอนที่ 76 สืบสานอนุรักษ์เอกลักษณ์พื้นถิ่น

77

ตอนที่ 77 ชาติไทยก้าวไกลด้วย ฅ คนไทยพัฒนา

78

ตอนที่ 78 ประตู่สู่ตลาดชายแดนใต้

79

ตอนที่ 79 เป้าหมายคือความปลอดภัย

80

ตอนที่ 80 ปกป้อง คุ้มครอง

81

ตอนที่ 81 ประสิทธิภาพเครือข่ายตรวจการณ์

82

ตอนที่ 82 แนวร่วมเสริมสร้างความปลอดภัย

83

ตอนที่ 83 มั่นใจทุกสถานการณ์

84

ตอนที่ 84 เสริมอานุภาพการเฝ้าระวังป้องกัน

85

ตอนที่ 85 ผูกมิตรพัฒนาสัมพันธ์ ชป กร

86

ตอนที่ 86 ร่วมสร้างความปลอดภัย ทสปช

87

ตอนที่ 87 ชุมชนพึ่งพาตนเอง

88

ตอนที่ 88 เวทีประชาชน

89

ตอนที่ 89 สันติสุข สันติภาพ

90

ตอนที่ 90 รวมพลังกลุ่มสตรีเข้มแข็ง

91

ตอนที่ 91 วิถีชุมชนเอกลักษณ์

92

ตอนที่ 92 สุขภาพดีถ้วนหน้า

93

ตอนที่ 93 โอกาสเรียน โอกาสที่เท่าเทียม

94

ตอนที่ 94 สานฝันกีฬารวมน้ำใจชายแดนใต้

95

ตอนที่ 95 อนุรักษ์ฟื้นฟูอัตลักษณ์แดนใต้

96

ตอนที่ 96 เบิกฟ้าลาบูสู่อาเซียน

97

ตอนที่ 97 พัฒนาสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

98

ตอนที่ 98 ฟื้นชีวิตคนอ่าวปัตตานี

99

ตอนที่ 99 เสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้

100

ตอนที่ 100 เบตง เมืองต้นแบบใต้สุดแดนสยาม

101

ตอนที่ 101 กองกำลังรักษาเมือง

102

ตอนที่ 102 ร่วมพิทักษ์ถิ่นอาศัย อรบ

103

ตอนที่ 103 เสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงรุก

104

ตอนที่ 104 หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่

105

ตอนที่ 105 บูรณาการต่อความยั่งยืน

106

ตอนที่ 106 ลดความซับซ้อน ลดภัยแทรกซ้อน

107

ตอนที่ 107 วันที่รอคอย

108

ตอนที่ 108 ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน

109

ตอนที่ 109 ฮาลาลพัฒนา

110

ตอนที่ 110 เสริมทักษะภาษา สร้างการเรียนรู้สู่ระดับสากล

111

ตอนที่ 111 บูโดรักษ์สันติสุข

112

ตอนที่ 112 สุข สงบ สันติภาพ

113

ตอนที่ 113 แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร

114

ตอนที่ 114 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยชายแดนใต้

115

ตอนที่ 115 ทุกประเด็นมีคำตอบ

116

ตอนที่ 116 การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

117

ตอนที่ 117 สิทธิเสรีภาพที่เสมอภาค

118

ตอนที่ 118 สังคมแห่งการสร้างโอกาส

119

ตอนที่ 119 สร้างชาติบนฐานความเป็นธรรม

120

ตอนที่ 120 มุสลิมไทย มุสลิมโลก

121

ตอนที่ 121 เปิดโลก เปิดใจ แก้ไขร่วมกัน

122

ตอนที่ 122 ยุติธรรมนำสันติ

123

ตอนที่ 123 ค่ายอาสาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

124

ตอนที่ 124 นิมิตใหม่กับเยาวชนคนรุ่นต่อไป

125

ตอนที่ 125 ประชาชนเข้มแข็ง ชุมชนมั่นคง

ความคิดเห็น