วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563

ตอนที่ 74 ชีวิตสดใสในสังคมสร้างสุข

 28 พ.ย. 2562 12:12 น.

ประชารัฐพัฒนาสันติสุข ปี 2562

Now Playing 74/78
1

ตอนที่ 1 พัฒนาภาคใต้กับนโยบายสามเหลี่ยมมั่งคั่ง

2

ตอนที่ 2 อุตสาหกรรมก้าวหน้าที่หนองจิก

3

ตอนที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อชุมชน

4

ตอนที่ 4 รากฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

5

ตอนที่ 5 ทางออกความขัดแย้ง

6

ตอนที่ 6 กระบวนการสร้างความเข้าใจ

7

ตอนที่ 7 ศักยภาพพื้นที่ชายแดนภาคใต้

8

ตอนที่ 8 ประชาชนมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

9

ตอนที่ 9 คิดเป็น ทำเป็น

10

ตอนที่ 10 เสริมเศรษฐกิจชุมชน

11

ตอนที่ 11 เพิ่มพูนทักษะฝีมือสู่การพัฒนาอาชีพ

12

ตอนที่ 12 พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า

13

ตอนที่ 13 ครอบครัวอบอุ่น

14

ตอนที่ 14 เพิ่มรายได้ลดเงื่อนไข

15

ตอนที่ 15 ชุมชนนวัตวิถี

16

ตอนที่ 16 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

17

ตอนที่ 17 ต้นทุนธรรมชาติ ต้นทุนชีวิต

18

ตอนที่ 18 พัฒนาคุณภาพ “ทุกชีวิต” ในพื้นที่จชต

19

ตอนที่ 19 เรียนรู้สู่สายอาชีพ

20

ตอนที่ 20 สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

21

ตอนที่ 21 OK เบตง

22

ตอนที่ 22 พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

23

ตอนที่ 23 โครงข่ายพัฒนาภาคใต้

24

ตอนที่ 24 สานสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนา

25

ตอนที่ 25 มัสยิดสัมพันธ์

26

ตอนที่ 26 กลับตัว กลับใจ สร้างชีวิตใหม่ ชายแดนภาคใต้

27

ตอนที่ 27 บนเส้นทางของคนทำความดี

28

ตอนที่ 28 ความเชื่อมั่น และศรัทธาของชุมชน

29

ตอนที่ 29 เสียงจากเครือญาติชาวใต้

30

ตอนที่ 30 โฆษกชาวบ้าน

31

ตอนที่ 31 เคลื่อนไปบนเส้นทางสู่สันติ

32

ตอนที่ 32 รู้จริง รู้เท่าทัน

33

ตอนที่ 33 ในแผ่นดินไทย คือไทยทุกคน

34

ตอนที่ 34 ร่วมคืนความสุขร่วมสร้างความสงบ

35

ตอนที่ 35 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

36

ตอนที่ 36 เมืองและชุมชนเสี่ยงปลอดภัยด้วยคุณภาพงานข่าว

37

ตอนที่ 37 แนวร่วมพลังประชาชน

38

ตอนที่ 38 คนอยู่ได้ป่าอยู่รอด กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา

39

ตอนที่ 39 เสรีภาพกับวิถีมุสลิม

40

ตอนที่ 40 ธรรมะคือคุณากร

41

ตอนที่ 41 เพราะว่ากีฬาคือยาวิเศษ

42

ตอนที่ 42 พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต

43

ตอนที่ 43 เสริมสร้างสันติสุขตำบลสันติธรรม

44

ตอนที่ 44 สังคมปลอดภัย คนไทยมีความสุข

45

ตอนที่ 45 ยุทธศาสตร์การจรยุทธ์

46

ตอนที่ 46 คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก

47

ตอนที่ 47 สงบสุขที่ชุมชนศรัทธา

48

ตอนที่ 48 ยกระดับศักยภาพเพื่อการพูดคุย

49

ตอนที่ 49 โอกาสและความเสมอภาค

50

ตอนที่ 50 ขจัดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง

51

ตอนที่ 51 หลักสันติวิธี เพื่อหนุนกระบวนการสันติสุข

52

ตอนที่ 52 ใต้ร่มธงไทย

53

ตอนที่ 53 กลุ่มชนคนเสื้อเขียว

54

ตอนที่ 54 ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม

55

ตอนที่ 55 คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม

56

ตอนที่ 56 บทบาทเชิงรุกของพลังมวลชน

57

ตอนที่ 57 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

58

ตอนที่ 58 พัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบองค์รวม

59

ตอนที่ 59 หมู่บ้านมั่นคง สังคมปลอดภัย

60

ตอนที่ 60 สภาซูรอ สันติเสวนา กำปงตักวา

61

ตอนที่ 61 เยาวชนก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล

62

ตอนที่ 62 พัฒนาช่วยเหลือทุกความจำเป็นพื้นฐาน

63

ตอนที่ 63 มาตรการป้องกันควบคุมเมืองเศรษฐกิจ

64

ตอนที่ 64 ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม

65

ตอนที่ 65 สังคมประชาธิปไตยภายใต้พหุวัฒนธรรม

66

ตอนที่ 66 เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

67

ตอนที่ 67 เสมอภาคและเท่าเทียม

68

ตอนที่ 68 วิถีเดียวกัน

69

ตอนที่ 69 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

70

ตอนที่ 70 เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา

71

ตอนที่ 71 ปรองดอง สมานฉันท์ นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

72

ตอนที่ 72 ร่วมแก้ไขในทิศทางเดียวกัน

73

ตอนที่ 73 เวทีแห่งสันติ

74

ตอนที่ 74 ชีวิตสดใสในสังคมสร้างสุข

75

ตอนที่ 75 ร่วมสานฝันสู่วันแห่งความสำเร็จ

76

ตอนที่ 76 สืบสานอนุรักษ์เอกลักษณ์พื้นถิ่น

77

ตอนที่ 77 ชาติไทยก้าวไกลด้วย ฅ คนไทยพัฒนา

78

ตอนที่ 78 ประตู่สู่ตลาดชายแดนใต้

ความคิดเห็น